Algemene voorwaarden

Beautiful Stories is een onderneming die zich richt op de volgende aspecten: 

·  het geven van interieuradvies, waaronder het opstellen van lichtplannen en maken van plannen voor het interieur. 
· het verhuren van styling items & decoratie
· het verzorgen van bloemen voor bruiloften, evenementen, shoots, e.d.
· het stylen van trouwlocaties, evenementlocaties, shoots, e.d.

·      Beautiful Stories is bij de Kvk geregistreerd onder het nummer 77454251 en draagt het btw-identificatienummer NL003195432B36

·      Beautiful Stories is per email te bereiken via info@beautiful-stories.nl.
Beautiful Stories is niet telefonisch bereikbaar. 

·      Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

·      Beautiful Stories is gevestigd te Woerden. 
Beautiful Stories is werkzaam in Nederland. In overleg is Beautiful Stories ook beschikbaar voor diensten in het buitenland.

·      Facturen vanuit Beautiful Stories dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

·      De opdrachtgever of huurder heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens aan Beautiful Stories kenbaar te maken.

·      Een samengestelde prijsopgave dwingt Beautiful Stories niet tot het verrichten van een deel van deze opdracht tegen een overeenkomstig deel van de eerder opgegeven prijs

·      Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen in geval dit wordt veroorzaakt door overmacht, waaronder te weten ziekte en overlijden. 

·      Beautiful Stories doet haar uiterste best bestellingen naar wens te leveren. Beautiful Stories is echter niet verantwoordelijk voor eventueel foutief opgegeven adresgegevens door de klant. 

·      Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde of verhuurde producten veroorzaakt door een gast, leverancier of andere personen buiten het personeelsteam van Beautiful Stories. 

·      De foto’s op deze website en sociale media mogen niet worden gebruikt tenzij hiervoor vooraf toestemming is verkregen. 

·      Beautiful Stories slaat persoonsgegevens van de opdrachtgever of huurder op in het klantensysteem om opdrachten te kunnen verwerken. Beautiful Stories geeft deze persoonsgegevens niet zonder overleg aan derden en hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de hiervoor geldende wetgeving. 

·      Wanneer er klachten zijn, kunnen deze schriftelijk worden verstuurd naar info@beautiful-stories.nl 

·      Beautiful Stories heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor al eerder gesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die geldig waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

Annuleren & Verplaatsen van bestellingen of opdrachten:

·      Bij volledige annulering van een bestelling of opdracht worden de volgende kosten in rekening gebracht:
ꠞ Bij annulering tot 6 weken voor het afhaalmoment of de levering bedragen de annuleringskosten 0% van het totaalbedrag
ꠞ Bij annulering 6 tot 4 weken voor het afhaalmoment of de levering bedragen de annuleringskosten 20% van het totaalbedrag
ꠞ  Bij annulering 4 tot 2 weken voor het afhaalmoment of de levering bedragen de annuleringskosten 30% van het totaalbedrag
ꠞ Bij annulering vanaf 2 weken voor het afhaalmoment of de levering bedragen de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag

Indien een bruiloft, evenement of shoot verplaatst wordt, heeft de huurder of opdrachtgever de volgende opties:
ꠞ Volledig annuleren van de bestelling/opdracht waarbij de bovenstaande annuleringskosten van toepassing zijn
ꠞ Eenmalig kosteloos verplaatsen van de bestelling/opdracht tot maximaal 4 weken voorafgaand aan het afhaalmoment
Bij meermalig verplaatsen, bedragen de kosten hiervan 20% van het totaalbedrag per verplaatsing. Enkel de eerste verplaatsing is kosteloos. 

Algemene voorwaarden interieuradvies

In deze Algemene Voorwaarden voor Interieuradvies wordt verstaan onder:

·      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen die gebruik maakt van de diensten van Beautiful Stories. 

Offertes & prijsopbouw:

·      Beautiful Stories heeft voor de uitvoering van opdrachten voor de opdrachtgever recht op een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding per uur of een vooraf vastgesteld bedrag. 

·      Bij interieuradvies rekent Beautiful Stories geen reiskosten binnen een straal van 15 km. 
Buiten een straal van 15km bedragen de reiskosten €0,59 per kilometer. Dit bedrag is inclusief bezorgtijd en brandstof (excl. parkeerkosten). 

·      Alle offertes van Beautiful Stories zijn vrijblijvend totdat de opdrachtgever deze heeft aanvaardt.

·      Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod vanuit Beautiful Stories gedurende 14 dagen na dagtekening geldig. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de hierboven genoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod. 
Beautiful Stories begint dan ook pas wanneer de opdrachtgever de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of akkoord gaat met de offerte.

·      Alle bedragen in offertes richting de opdrachtgever zijn in euro’s en inclusief btw. 

·      Beautiful Stories heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in een prijsopgaaf te herstellen. 

·      De opdrachtgever is bij overeenkomen van de afspraak verplicht tot een vooruitbetaling van ±50% van het koopbedrag. Het resterende bedrag dient de opdrachtgever te betalen na oplevering van het advies of ontwerp.

·      Indien de opdrachtgever besluit het advies of ontwerp niet uit te voeren, dient de vergoeding alsnog volledig voldaan te worden.

·      De vergoeding dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders afgesproken. 

·      De opdrachtgever draagt de zorg alle gegevens die Beautiful Stories aangeeft nodig te hebben, op de daarvoor afgesproken tijd aan te leveren. Indien de opdrachtgever dit niet tijdig doet, behoudt Beautiful Stories het recht de opdracht te verplaatsen of annuleren. De hierbij gemaakte kosten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 

·      Beautiful Stories heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inschakeling van derden zal zorgvuldig worden gedaan en dit wordt te allen tijde transparant gecommuniceerd richting de opdrachtgever.  

·      Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor het handelen van derden indien onderdelen van de opdracht door derden worden vervuld. Deze derden worden in dit geval zelfstandig aangesproken.  

Aansprakelijkheid:

·      Beautiful Stories doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Beautiful Stories kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp op basis van de wensen van de opdrachtgever wordt uitgevoerd.

·      Beautiful Stories is enkel aansprakelijk vanuit een inspanningsverplichting, niet vanuit een resultaatsverplichting. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van het advies van Beautiful Stories keuzes maakt die nadelige gevolgen blijken te hebben, is dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

·      Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor indirecte schade. 

Eigendomsrechten:

·      Aan de tekeningen gemaakt door Beautiful Stories kunnen geen rechten ontleend worden. U dient voor uitvoering van werkzaamheden de maten te controleren. 

·      Beautiful Stories behoudt de intellectuele eigendomsrechten over het advies of het ontwerp. De opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet openbaar maken of delen zonder toestemming van Beautiful Stories, tenzij de partijen anders overeenkomen. 

·      Beautiful Stories heeft het recht om het advies of ontwerp te gebruiken voor promotie en publiciteit, waaronder onder meer ook begrepen tentoonstellingen en wedstrijden. Hierbij heeft Beautiful Stories het recht haar logo of naam te vermelden. 

Algemene huur voorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Beautiful Stories en haar huurders. 

In deze voorwaarden voor het huren van styling items wordt verstaan onder:

·      Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen die gebruik maakt van de verhuurdiensten van Beautiful Stories. 

Prijsopbouw:

·      Het minimale verhuurbedrag bij de losse huur van items bedraagt €100-, inclusief btw. 

·      De standaardperiode voor het huren van items bedraagt 7 dagen.
Tegen een meerprijs van 25% van het huurbedrag kan de huurperiode verlengd worden tot en met 14 dagen.
De huurperiode kan eventueel verlengd worden tot langer dan 14 dagen. Dit is alleen mogelijk indien beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.  

Ophalen:

·      Beautiful Stories hanteert geen vaste ophaalmomenten en bezorgdagen. Dit wordt in overleg afgesproken bij de huur. 

·      De gehuurde items kunnen op het afgesproken tijdstip worden afgehaald te Woerden. 

·      Indien de huurder de items niet ophaalt op het afgesproken tijdstip, heeft Beautiful Stories het recht de bestelling te annuleren. De huurkosten worden hierbij niet vergoed

·      Bij bezorging van de items, komen de bezorgkosten bovenop de huurprijs. Deze bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand. 

·      De minimale bezorgkosten voor bezorgen bedragen €25-,.
Buiten een straal van 15km bedragen de extra bezorgkosten €0,59 per kilometer. Dit bedrag is inclusief bezorgtijd en brandstof (excl. parkeerkosten).

Betalen: 

·      Indien de gewenste items op de gekozen datum beschikbaar zijn voor verhuur, dan ontvangt u een factuur voorafgaand aan de huur. Deze factuur dient binnen 2 weken betaald te worden.
Indien de factuur niet binnen 2 weken is betaald, dan vervalt de overeenkomst en zijn de items weer beschikbaar voor eventuele andere huurders.  

Retourneren:

·      De gehuurde items dienen uiterlijk op de afgesproken datum teruggebracht te worden in de originele staat.
Indien de items niet op de afgesproken datum zijn teruggebracht, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale huurbedrag.

·      De huurder dient de gehuurde items zelf terug te brengen. Indien dit niet mogelijk is, kan in overleg met Beautiful Stories worden afgesproken dat een derde de gehuurde items retourneert.

·      Tegen een meerwaarde kunnen de items eventueel ook worden opgehaald door Beautiful Stories. Dit moet vooraf schriftelijk worden afgesproken. De minimale kosten voor ophalen bedragen €25-,.
Buiten een straal van 15km bedragen de extra kosten €0,59 per kilometer. Dit bedrag is inclusief bezorgtijd en brandstof (excl. parkeerkosten).

·      De gehuurde items worden altijd vooraf veilig verpakt voor vervoer. De verpakkingen dienen geretourneerd te worden. 

·      De gehuurde items worden altijd schoon meegegeven en dienen ook schoon te worden geretourneerd.
Tegen meerbetaling is het mogelijk de producten na huur te laten reinigen door Beautiful Stories. Dit is alleen mogelijk indien dit vooraf is aangegeven. De kosten hiervoor bedragen 10% van het totale huurbedrag?

·      Bij retournatie van de gehuurde items wordt samen met de huurder gecontroleerd of alle gehuurde items in de originele staat aanwezig zijn.
Bij beschadigde of missende producten worden hiervoor de aanschafkosten van de betreffende items in rekening gebracht. 

Verplaatsen

·      Verplaatsing van de bestelling is alleen mogelijk indien de gekozen items op de nieuwe datum beschikbaar zijn. Wanneer de gekozen items niet beschikbaar zijn bij verplaatsing, gelden de volgende voorwaarden:
ꠞ Aanvraag tot verplaatsen tot 6 weken voor het in eerste instantie gekozen afhaalmoment: indien de gekozen items niet beschikbaar zijn, wordt het volledige huurbedrag teruggestort of mag de huurder vervangende items uitzoeken van dezelfde waarde
ꠞ Aanvraag tot verplaatsen vanaf 6 weken voor het in eerste instantie gekozen afhaalmoment: indien de gekozen items niet beschikbaar zijn, mag de huurder vervangende items uitzoeken van dezelfde waarde. Terug storting van het huurbedrag is niet mogelijk.
Indien na verplaatsing de bestelling alsnog geannuleerd wordt, dan gelden hiervoor de eerdergenoemde annuleringskosten. 

Veiligheid:

·      Beautiful Stories is op geen enkele manier aansprakelijk voor de veiligheid tijdens de huurperiode. De huurder is ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor veilig en verantwoord gebruik van de gehuurde items op locatie. 

·      Beautiful Stories zet zich actief in om veilige, onbeschadigde producten te leveren. Voorafgaand aan de levering worden de items gecontroleerd. Indien de gehuurde items beschadigd of onveilig zijn, mogen deze items niet worden gebruikt.
In dat geval zullen de daarvoor gemaakte kosten van de huurder worden teruggestort. 

Algemene voorwaarden bruidswerk

In deze Algemene Voorwaarden voor bruidswerk wordt verstaan onder:

·      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen die gebruik maakt van de diensten van Beautiful Stories. 

·      Bruidsboeket: bruidsboeket, bruidegomscorsage, gastencorsage ‘s, autodecoratie, locatieaankleding, locatiebloemwerk. 

·      Beautiful Stories heeft voor de uitvoering van opdrachten voor de opdrachtgever recht op een vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding per uur of een vooraf vastgesteld bedrag. 

·      Alle offertes van Beautiful Stories zijn vrijblijvend totdat de opdrachtgever deze heeft aanvaardt.

·      Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod vanuit Beautiful Stories gedurende 14 dagen na dagtekening geldig. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de hierboven genoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod. 

·      Alle bedragen in offertes richting de opdrachtgever zijn in euro’s en inclusief btw. 

·      Beautiful Stories heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in een prijsopgaaf te herstellen. 

·      De opdrachtgever is bij overeenkomen van de afspraak verplicht tot een vooruitbetaling van ±50% van het totaalbedrag. Het resterende bedrag dient de opdrachtgever te betalen na levering van het bruidswerk. 

·      Beautiful Stories streeft ernaar bruidswerk te leveren dat zoveel mogelijk overeenkomend is met het bruidswerk zoals in de offerte is beschreven.
Hieraan worden echter geen rechten ontleend.
Bruidswerk zal enigszins kunnen afwijken van het getoonde werk op de website, in foto’s, o.i.d. aangezien er over het algemeen met natuurproducten gewerkt wordt. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op creditering. 

·      Beautiful Stories heeft het recht last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp of de keuze van producten indien dit de kwaliteitsstandaard waarborgt. 

·      Indien de opdrachtgever nog openstaande rekeningen heeft en deze na herinnering niet zijn betaald, behoudt, Beautiful Stories het recht opdrachten niet uit te voeren. 
Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij de klant ten gevolge van het niet leveren na uitgebleven betalingen.  

·      Beautiful Stories heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inschakeling van derden zal zorgvuldig worden gedaan en dit wordt te allen tijde transparant gecommuniceerd richting de opdrachtgever. 

·      Beautiful Stories is niet aansprakelijk voor het handelen van derden indien onderdelen van de opdracht door derden worden vervuld. Deze derden worden in dit geval zelfstandig aangesproken. 

·      Beautiful Stories spant zich in de bestelling zo goed mogelijk te overhandigen op afgesproken tijdstip en locatie. 

·      De opdrachtgever heeft de mogelijkheid het bruidswerk op te halen bij Beautiful Stories te Woerden

·      Beautiful Stories kan bruidswerk ook bezorgen.  De minimale bezorgkosten voor bezorgen bedragen €25-,.
Buiten een straal van 15km bedragen de extra bezorgkosten €0,59 per kilometer. Dit bedrag is inclusief bezorgtijd en brandstof (excl. parkeerkosten). 

·      De opdrachtgever is verplicht bij aflevering of afhalen van het bruidswerk dit te onderzoeken om te controleren of alles aan de overeenkomst voldoet.
Indien het geleverde werk niet aan de overeenkomst voldoet, dient de opdrachtgever Beautiful Stories hiervan binnen 1 uur na aflevering of ontvangst op de hoogte te stellen.